Codi 067. La cultura de la contenciˇ fÝsica en el pacient geriÓtric: perspectiva dels professionals de mitja estada a Mallorca

Nom de l'activitat de tractament

La cultura de la contenció física en el pacient geriàtric: perspectiva dels professionals de mitja estada a Mallorca

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Tesi doctoral per a respondre a la pregunta: Quina és la cultura de la contenció física del pacient geriàtric dels professionals de la salut d'hospitals de mitja estada a Mallorca? Per a això s'ha dissenyat un disseny qualitatiu d'enfocament etnometodològic amb anàlisi crítica del discurs. Es recolliran les dades mitjançant tècniques conversacionals.

Categories interessats

Professionals de centres sociosanitaris i familiars de persones ingresades.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.