Codi 066. B˙stia de comentaris i suggeriments del Servei d'Alumnes i Gestiˇ AcadŔmica

Nom de l'activitat de tractament

Bústia de comentaris i suggeriments del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant, compliment d'una obligació legal del responsable del tractament i compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió dels comentaris i suggeriments que es realitzen a través de la bústia del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, alumnes de la UIB, així com altres persones que es relacionin amb la UIB.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.