Codi 064. METAHEALTH-TEST

Nom de l'activitat de tractament

METAHEALTH-TEST

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Dissenyar i validar un test, METAHEALTH-TEST, basat en la resposta al dejú de cèl·lules sanguínies humanes (PBMC), per analitzar l'estat metabòlic en persones normopès i persones amb sobrepès o obesitat. També es pretén analitzar la millora de l'estat metabòlic de les persones amb sobrepès o obesitat després d'una intervenció de 6 mesos de pèrdua de pes.

Categories interessats

Persones reclutades per participar en aquest estudi.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.