Codi 057. Expedients judicials

Nom de l'activitat de tractament

Expedients judicials

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Compliment d'una obligació legal del responsable del tractament i compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió dels procediments judicials en els quals estigui implicada la UIB, gestió de la documentació jurídica i administrativa per a l'emissió d'informes jurídics, així com la defensa lletrada de la Universitat (judicial i extrajudicial).

Categories interessats

Personal d'administració i serveis de la UIB, personal docent i investigador, alumnes de la UIB, així com persones que no formin part de la comunitat universitària.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.