Codi 050. Gestiˇ de processos de selecciˇ de personal

Nom de l'activitat de tractament

Gestió de processos de selecció de personal

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la personal interessada o dels seu representant, compliment d'una obligació legal del responsable del tractament i compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió de les ofertes d'ocupació de la Universitat de les Illes Balears. Gestió de les borses d'ocupació temporal públic. Gestió dels procediments de concurs i de lliure designació (provisió en els supòsits de mobilitat, permutes entre llocs de treball, mobilitat per motius de salut o rehabilitació, reingrés al servei actiu, cessament o remoció en els llocs de treball i supressió dels mateixos).

Categories interessats

Personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, així com persones externes a la UIB.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.