Codi 048. Assessoria JurÝdica

Nom de l'activitat de tractament

Assessoria Jurídica

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Compliment d'una obligació legal del responsable del tractament i compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió de la documentació jurídica y administrativa per a l'emissió d'informes i escrits processals; defensa i representació en judici de la UIB; seguiment i execució de reclamacions, recursos administratius, laborals i de qualsevol altre ordre, procediments judicials o extrajudicials en els quals sigui part la UIB.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, alumnes de la UIB, així com advocats i procuradors.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.