Codi 045. ProjecteACTITUD: Anticonceptius i incontinŔncia urinÓria en dones esportistes atletes

Nom de l'activitat de tractament

ProjecteACTITUD: Anticonceptius i incontinència urinària en dones esportistes atletes

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Descriure la prevalença de disfuncions del sòl pèlvic entre la població femenina que practica atletisme a Espanya i avaluar els efectes d'un programa formatiu sobre sòl pèlvic (SP) enfront de la realització d'exercicis d'enfortiment de SP en les característiques anatomo-funcionals del SP, qualitat de vida i rendiment esportiu associats a disfuncions de SP.

Categories interessats

Personal docent i investigador.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per al desenvolupament del projecte i si escau, publicació dels estudis derivats d'aquest.