Codi 044. Ajuda-VAW

Nom de l'activitat de tractament

Ajuda-VAW

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Presentació de sol·licitud i posterior execució del projecte titulat "Comportamiento de ayuda y violencia contra las mujeres: la implicación de la ciudadanía" (Convocatòria 2019). Projectes de I+D+I. Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, alumnes de la UIB, així com la població en general que vulgui participar en l'estudi.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.