Codi 043. Deshabituaciˇ del tabac en pacients hospitalitzats: EficÓcia d'un programa d'intervenciˇ intensiva mitjanšant APP

Nom de l'activitat de tractament

Deshabituació del tabac en pacients hospitalitzats: Eficàcia d'un programa d'intervenció intensiva mitjançant APP

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal, defensa d'interessos vitals de la persona titular de les dades o de terceres persones, compliment d'una obligació legal del responsable del tractament i, compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Determinar l'eficàcia d'una intervenció intensiva basada en TCC aplicada mitjançant una APP, per a l'abandó del tabaquisme durant l'hospitalització en comparació amb els pacients que reben pràctica clínica convencional.

Categories interessats

Altres.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.