Codi 042. OUSIS

Nom de l'activitat de tractament

Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS)

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Mantenir la relació amb les persones que realitzen activitats organitzades per l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS) i acompliment de tasques d'informació i activitats pròpies de l'OUSIS.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI), alumnes i altres.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.