Codi 041. Universitat Oberta per a Majors

Nom de l'activitat de tractament

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal, i compliment d'una obligació legal del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió acadèmica i administrativa de l'alumnat i professorat dels diferents programes de la Universitat Oberta per a Majors.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, i alumnes dels diferents programes de la UOM.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.