Codi 040. Servei de Comunicaciˇ, Promociˇ i Imatge

Nom de l'activitat de tractament

Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Recollir les dades de contacte dels usuaris (personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, alumnes i usuaris externs de la UIB) amb l'objectiu de tramitar les peticions que facin al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, alumnes de la UIB, i altres usuaris externs a la UIB que facin peticions al Servei.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.