Codi 039. Sempre UIB

Nom de l'activitat de tractament

Sempre UIB

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Enviament de comunicacions d'interès com a exalumne/a de la UIB: oferta i organització d'activitats culturals i cursos de formació, així com serveis d'orientació i inserció laboral, i totes les prestacions que ofereix la UIB.

Categories interessats

Exalumnes de la UIB, ex-PDI i ex-PAS.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.