Codi 038. UniESociedad-Art EDU2017-84750-R (MINECO/AEI/FEDER, UE)

Nom de l'activitat de tractament

UniESociedad-Art EDU2017-84750-R (MINECO/AEI/FEDER, UE)

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant legal (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió de les dades d'alumnes universitaris de la UIB, alumnes de EASDIB, alumnes d'educació primària/secundària de les Illes Balears i col·lectius d'adults de la comunitat participants en el projecte, amb la finalitat investigadora.

Categories interessats

Personal docent i investigador (PDI), alumnes UIB.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.