Codi 037. Moodle_17_18_UIB

Nom de l'activitat de tractament

Moodle_17_18_UIB

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Recerca en els projectes "Evaluación, personalidad y habilidades no cognitivas: evidencia mediante Moodle" (finançat per IRIE) i el projecte Students' Behavior, Skills and Education: Implications for the Design of Educational Interventions" finançat per la Fundación Ramón Areces.

Categories interessats

Alumnes de la UIB.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.