Codi 035. Estudi sobre l'associaciˇ entre el trastorn especÝfic del llenguatge i l'assetjament escolar

Nom de l'activitat de tractament

Estudi sobre l'associació entre el trastorn específic del llenguatge i l'assetjament escolar

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representat, defensa d'interessos vitals de la persona titular de les dades o de terceres persones i compliment d'una obligació legal del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Descriure la prevalença d'assetjament escolar i la seva associació amb les dificultats del llenguatge en nens i en adults (aquests últims de forma retrospectiva). Ús de les dades amb finalitats d'investigació i de publicació d'articles.

Categories interessats

Personal docent i investigador (PDI)

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.