Codi 031. miARN-milk y miARN-baby

Nom de l'activitat de tractament

miARN-milk y miARN-baby

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representat (article 6 RGPD)

Finalitats del tractament

Recollida d'informació i de mostres biològiques per a la realització d'un projecte de recerca relacionat amb l'estudi per a la valoració en saliva de miARNs d'interès en llet humana i la seva relació amb l'obesitat, així com la presència de microARNs en orina de lactants i la seva relació amb l'obesitat materna.

Categories interessats

Persones reclutades per a participar en aquest estudi.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.