Codi 012. Inscrits i participants a les XXVI Jornadas de Investigaciˇn de las Universidades Espa˝olas

Nom de l'activitat de tractament

Inscrits i participants a les XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Obligació legal: el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió de la formalització de la inscripció, pagament de quota i control d'assistència dels inscrits, tot amb l'objectiu d’organitzar les jornades de manera correcta. També es podran emmagatzemar dades dels participants en el programa de ponències.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI), qualsevol altre persona que hi vulgui assistir a les jornades en general.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.