Codi 011. Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi ClimÓtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC UIB)

Nom de l'activitat de tractament

Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC UIB)

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Obligació legal: el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Permetre la vinculació amb la comunitat universitària i el públic en general mitjançant els diversos canals de comunicació del Laboratori.

Categories interessats

Persones de contacte, estudiants, sol·licitants, personal d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.