Codi 008. Portal de voluntariat de la UIB

Nom de l'activitat de tractament

Portal de voluntariat de la UIB

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Obligació legal: el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Les dades recollides en els registres de persones i entitats del Portal de voluntariat de la UIB s'utilitzaran amb la finalitat de permetre fonamentalment que l'aplicació encreui automàticament el grau d'afinitat entre el perfil de les persones inscrites i que volen dur a terme un voluntariat i les entitats que cerquen persones per incorporar-les a les seves tasques voluntàries quan publiquen una oferta. D'aquesta manera, les persones amb un grau elevat de coincidència entre el seu perfil i l'oferta publicada rebran al correu electrònic l’avís que hi ha una oferta que pot ser del seu interès. Posteriorment i des d'una fitxa resum de l'oferta de voluntariat publicada, a la qual accedeix la persona interessada, aquesta pot seleccionar l'opció de participar-hi o no. En el primer cas, l'entitat responsable de l'oferta podrà accedir a les dades del perfil i contacte de la persona interessada per comunicar-s’hi i concretar-hi la participació.

Categories interessats
  • Principalment persones de la comunitat universitària (alumnat; personal d'administració i serveis; i personal docent i investigador), i exmembres d'aquests col·lectius. També hi tindran cabuda persones externes a la UIB que hi tinguin interès.
  • Entitats de l'àmbit de les Illes Balears que en el marc de les seves activitats inclouen persones voluntàries i les persones professionals que hi treballen i que es defineixen com a persones de contacte a les ofertes de l'entitat a la qual pertanyen.
Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.