Codi 007. Actituts VG

Nom de l'activitat de tractament

Actituts VG

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Obligació legal: el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Dur a terme el projecte titulat Nuevas claves en el análisis de las actitudes hacia la violencia de género para superar los efectos de la deseabilidad social (FEM2015-63912-P). Convocatòria 2015. Projectes d’R+D «Excelencia». Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica. Subdirecció General de Projectes d’Investigació. Ministeri i Competitivitat.

Categories interessats

Mostra intencional obtinguda d'entre població general.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.