Política de Privacitat

1-. Àmbit d’aplicació
2-. Legitimació
3-. Responsable del tractament
4-. Delegada de protecció de dades
5-. Finalitat del tractament
6-. Regsitre d’activitats de tractament
7-. Durada
8-. Drets de les persones interessades
9-. Seguretat
10-. Canvis en la política
11-. Més informació


1-. Àmbit d’aplicació

Aquesta política s’entén aplicable al tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com el tractament no automatitzat de dades personals contingudes en un fitxer o destinades a incloure-s’hi.

La política de privacitat afecta a tota la comunitat universitària, incloent-hi el personal d’administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI), els estudiants, així com a totes aquelles persones que es puguin relacionar amb la nostra universitat.

2-. Legitimació

La Universitat de les Illes Balears està legitimada per al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per la persona interessada per a una o diverses finalitats específiques, derivada de la prestació del servei educatiu, tal com recull l’article 6.1 del Reglament general de protecció de dades personals.

3-. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals es la Universitat de les Illes Balears carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

4-. Delegada de protecció de dades

La Delegada de protecció de dades de la Universitat de les Illes Balears és Caty Pou, es pot contactar amb ella per escrit: Universitat de les Illes Balears, Secretaría General, a la atención de la delegada de protección de datos, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o bé, per correu electrònic: dpo@uib.es

5-. Finalitat del tractament

Com a responsable del tractament, la Universitat l'informa que exclusivament tractarà les dades personals que vostè li faciliti per a donar compliment a les següents finalitats:

a) Gestió acadèmica i administrativa de la seva participació en processos d'accés i admissió als ensenyaments oficials (Grau, Màster i Doctorat) o de formació permanent de la Universitat de les Illes Balears.

b) Gestió acadèmica i administrativa de la seva inscripció i/o matrícula com a alumne en qualsevol de les titulacions oficials (Grau, Màster i Doctorat), Formació Permanent o altres activitats acadèmiques ofertes per la Universitat de les Illes Balears.

c) Gestió de la seva participació com a estudiant en pràctiques i activitats formatives nacionals o internacionals en institucions, empreses, organismes o en altres centres.

d) Gestió acadèmica i administrativa de la seva participació en convocatòries de beques i ajudes a l'estudi de la Universitat de les Illes Balears, l'Adm. General de l'Estat o la de les C.Autònomes i d'altres entitats públiques o privades.

e) Gestió acadèmica i administrativa de la seva participació en convocatòries de programes de mobilitat de caràcter nacional o internacional.

f) Gestió acadèmica i administrativa de l'obtenció i expedició de títols oficials, títols propis i altres títols acadèmics

g) Utilització de serveis universitaris com a obtenció del carnet universitari, biblioteques, activitats esportives o uns altres.

6-. Registre d’Activitats de Tractament

Les dades personals, que corresponen a cada una de les activitats de tractament seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de la UIB.

Registre d'activitats de tractament de la UIB.

7-. Durada

Es conservaran durant el temps que sigui necessari per tramitar les dades de caràcter personal.

8-. Drets de les persones interessades

Les persones interessades tenen dret a exercir els seus drets d’accès, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la UIB, presentant un escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaría General, a la atención de la delegada de protección de datos, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

El dret d’accés. L’exercici d’aquest dret consisteix a demanar informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.

El dret d’oposició. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat l’exclusió del tractament de les dades personals o el cessament del tractament en els supòsits de l’article 21 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. (RGPD). Cal aportar documentació que acrediti els motius fonamentats i legítims de l’oposició sol·licitada.

El dret de rectificació. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat que les dades personals responguin amb veracitat a la situació actual de la persona interessada.

El dret de supressió. L'exercici d'aquest dret té com a finalitat esborrar les dades de l'interessat o bé, impedir la difusió d'informació personal a través d'Internet.

El dret de portabilitat. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat transmetre les dades personals d’un responsable del tractament a un altre, o bé sol·licitar l’entrega de les dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

El dret de limitació del tractament. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat que no s’apliquin a les dades de caràcter personal de l’interessat, les operacions de tractament que en cada cas corresponen.

Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web, o bé el catàleg de procediments de la uib.

9-. Seguretat

La UIB serà l’encarregada d’implantar les mesures tècniques i organitzatives adequades concebudes per aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament mateix.

La UIB ha de fer una valoració del risc dels tractaments que facin per a establir les mesures que han d’aplicar i com ho han de fer. El tipus d’anàlisi pot canviar en funció dels tipus de tractaments, de les categories de les dades, el nombre d’interessats afectats i la quantitat i varietat de tractaments que l’organització realitzi.

10-. Canvis en la política de privacitat

La UIB es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat, per a adaptar-la a les novetats legislatives i jurisprudencials.

11-. Més informació

Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina de protecció de dades.