Normativa

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.  (RGPD).

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

Reglament (UE) 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, òrgans i organismes de la Unió i a la lliure circulació d'aquestes dades

Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Decisió d'execució (UE) 2021/915 de la Comissió de 4 de juny de 2021 relatiu a les clàusules contractuals tipus entre responsables i encarregats del tractament previstes a l'article 28, apartat 7, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i a l'article 29, apartat 7, del Reglament (UE) 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell

Principals canvis que afecten la Universitat

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

Disposició addicional setena. Identificació dels interessants en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius

Comunicat de l'Agència Estatal, de dia 10 de desembre de 2018, sobre l'actualització dels avisos, de les dades personals, en els anuncis de notificació.

Disposició final vuitena. Modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Orientació per a l'aplicació provisional de la disposició addicional setena de la LOPDGDD: l'AEPD publica orientacions per a garantir la protecció de dades dels ciutadans quan les Administracions Públiques publiquen actes administratius.

– DNI 12345678X

***4567**

– NIE L1234567X

****4567*

– Passaport ABC123456

*****3456

Orientacions per a l'aplicació de la disposició addicional octava i la disposició final dotzena de la LOPDGDD