Drets del ciutadÓ

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), preveu que el ciutadà podrà exercir els següents drets:

Dret d'accés

El dret d’accés: article 15 RGPD i 13 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret consisteix a demanar informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.

Com podem exercir el dret d’accés?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret d'accés

Dret d'oposició

El dret d’oposició: article 21 RGPD i 18 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat l’exclusió del tractament de les dades personals o el cessament del tractament en els supòsits de l’article 21 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. (RGPD). Cal aportar documentació que acrediti els motius fonamentats i legítims de l’oposició sol·licitada.

Com podem exercir el dret d’oposició?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret d'oposició

Dret de rectificació

El dret de rectificació: article 16 RGPD i 14 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat que les dades personals responguin amb veracitat a la situació actual de la persona interessada. Cal aportar documentació justificativa de la rectificació sol·licitada.

Com podem exercir el dret de rectificació?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de rectificació

Dret de supressió

El dret de supressió: article 17 RGPD i 15 LOPDGDD . L'exercici d'aquest dret té com a finalitat esborrar les dades de l'interessat o bé, impedir la difusió d'informació personal a través d'Internet.

Com podem exercir el dret de supressió?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de supressió

Dret de portabilitat

El dret de portabilitat: article 20 RGPD i 17 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat transmetre les dades personals d’un responsable del tractament a un altre, o bé sol·licitar l’entrega de les dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Com podem exercir el dret de portabilitat?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de portabilitat

Dret de limitació del tractament

El dret de limitació del tractament: article 18 RGPD i 16 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat que no s’apliquin a les dades de caràcter personal de l’interessat, les operacions de tractament que en cada cas corresponen.

Com podem exercir el dret de limitació del tractament?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de limitació del tractament

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

El dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: article 22 RGPD. L’exercici d’aquest dret pretén garantir que la persona afectada no sigui objecte d'una decisió basada únicament en el tractament de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre un mateix o afecti significativament de forma similar.

Com podem exercir el dret d’accés?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades