Delegada de Protecciˇ de Dades

La LOPDGDD introdueix aquesta nova figura, i obliga totes les administracions públiques, incloses les universitats, a nomenar un DPO.

Funcions DPO

El RGPD assenyala, entre les funcions del DPO, les següents:

 • Informar i assessorar el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut del RGPD i d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres
 • Supervisar el compliment del que disposa el present Reglament, altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres i les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals.

Aquestes funcions genèriques del DPO es poden concretar en tasques d'assessorament i supervisió en, entre d'altres, les àrees següents:

 • Compliment de principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades
 • Identificació de les bases jurídiques dels tractaments
 • Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les que varen originar la recollida inicial de les dades
 • Existència de normativa sectorial que pugui determinar condicions de tractament específiques diferents de les establertes per la normativa general de protecció de dades
 • Disseny i implantació de mesures d'informació als afectats pels tractaments de dades
 • Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats
 • Valoració de les sol·licituds d'exercici de drets per part dels interessats
 • Contractació d'encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes jurídics que regulin la relació responsable-encarregat
 • Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequats a les necessitats i característiques de l'organització i de les raons que justifiquin la transferència
 • Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades
 • Auditoria de protecció de dades
 • Establiment i gestió dels registres d'activitats de tractament
 • Anàlisi de risc dels tractaments realitzats
 • Implantació de les mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte adequades als riscs i naturalesa dels tractaments
 • Implantació de les mesures de seguretat adequades als riscs i naturalesa dels tractaments
 • Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa l'avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a les autoritats de supervisió i als afectats
 • Determinació de la necessitat de fer avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades
 • Realització d'avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades
 • Relacions amb les autoritats de supervisió
 • Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de dades.
 

Així mateix, la LOPDGDD indica que la figura del DPO serà designada tenint en compte les seves qualitats professionals i, en particular, els seus coneixements especialitzats en Dret i la pràctica en matèria de protecció de dades. A més, no rebrà cap instrucció respecte del desenvolupament de les seves funcions.
En conseqüència, la Universitat de les Illes Balears va designar el dia 15 de maig de 2018 la senyora Catalina A. Pou Rayas, lletrada i assessora del Servei Jurídic de la UIB, com a delegada de protecció de dades (Data Protection Officer, DPO).
La DPO és una especialista independent que vetlla perquè es compleixi la normativa vigent de protecció de dades a la Universitat i es respectin els drets i llibertats de les persones en aquest àmbit.
En aquest sentit, podeu posar-vos en contacte amb la DPO per consultar dubtes sobre protecció de dades, exercir els vostres drets o transmetre a la Universitat els vostres suggeriments.

caty

Dades de contacte:
Caty Pou
Delegada de Protecció de Dades
Universitat de les Illes Balears
Son Lledó
Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Tel.: 971 25 97 93
E-mail: dpo@uib.cat

Codi DIR3:
U00300193 - Delegat de Protecció de Dades