Registre electr˛nic

AVÍS: Dijous dia 2 de desembre el registre electrònic no estarà disponible des de les 7 h a les 7.30 h

 

La Universitat de les Illes Balears ha habilitat el registre electrònic per facilitar als ciutadans que es relacionen amb la nostra administració universitària la presentació d'escrits, sol·licituds, comunicacions i instàncies a través del registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears.

Per poder utilitzar els procediments establerts per registre electrònic és imprescindible que l'usuari utilitzi els sistemes d’identificació que apareixen especificats a l’adreça https://seu.uib.cat/info/Sistemes-didentificacio-i-comunicacio/. Únicament es podran realitzar per registre electrònic aquells procediments que expressament siguin autoritzats per resolució del Rector de la Universitat de Illes Balears, els quals es poden consultar i, si escau, començar-ne la tramitació a través de l'adreça: https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/.

Una vegada realitzat el tràmit indicat en cada procediment, i per oferir la màxima garantia i seguretat, l'usuari rebrà un «justificant de recepció», consistent en un document PDF signat electrònicament per la Universitat de les Illes Balears, on s’indicarà el número de registre de l’assentament, la data i hora en què s’ha anotat, la identificació de la persona interessada, un extracte de la informació presentada i un resum de la documentació que s’ha adjuntat.

 

Preguntes freqüents

El Registre Telemàtic substitueix al Registre General?

No, el Registre Telemàtic és un registre auxiliar del Registre General, però únicament habilitat per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb determinats tràmits i procediments. Aquests procediments estan publicats al Catàleg de Procediments del Registre Telemàtic, disponible en la seu electrònica https://seu.uib.cat. En qualsevol cas sempre es podrà fer ús de qualsevol finestreta del Registre General o dels Registres Auxiliars per a aquests tràmits.

Es pot usar el Registre Telemàtic de la UIB per presentar documents dirigits a altres organismes?

No de moment. Únicament es podran presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb aquells tràmits i procediments de la UIB i organismes públics adscrits a ella que apareguin publicats al Catàleg de Procediments del Registre Telemàtic, disponible en la seu electrònica https://seu.uib.cat.

Quins efectes té la presentació telemàtica de documents?

La presentació de sol·licituds escrits i comunicacions telemàtiques tindrà idèntics efectes que l'efectuada pels altres mitjans admesos en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com pot saber l'usuari que una sol·licitud ha estat rebutjada per la UIB per no correspondre-li a aquesta la seva recepció i/o tramitació, malgrat tenir en el seu poder el resguard del Registre Telemàtic?

La unitat de la UIB que rebi la sol·licitud, informarà a l'usuari per correu electrònic del rebuig de la mateixa, indicant-li els motius de la devolució.

El Registre Telemàtic modifica el còmput general dels terminis?

No, els terminis segueixen sent els previstos en la normativa específica de tràmit. Només seran considerats inhàbils els dies així declarats.

El Registre Telemàtic, per consignar la data i hora que permeti acreditar el moment exacte en la qual la comunicació es produeix i que, al seu torn, permeti evitar el rebuig d'aquesta comunicació per la persona remitent o per la persona destinatària, es regirà per la data i hora oficial espanyola.

Es pot presentar un document en el Registre Telemàtic en un dia inhàbil?

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se durant les 24 hores de tots els dies de l'any. La recepció en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent constant com a data i hora d'entrada les zero hores i un segon del mateix.

Podrà ser interromput el Registre Telemàtic?

Només quan concorrin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu podrà interrompre's pel temps imprescindible, la recepció de sol·licituds.

La interrupció s'anunciarà amb l'antelació que, si escau, resulti possible. En supòsits d'interrupció no planificada en el funcionament del Registre, i sempre que sigui possible, la persona usuària visualitzarà un missatge en què es comuniqui tal circumstància.

Què és un certificat digital?

Un certificat electrònic és un document electrònic firmat per una autoritat de certificació que permet identificar una persona.

Assegura la identitat del que estableix la comunicació telemàtica i si s'utilitza per signar dades permet garantir que aquestes no han estat modificats.

Un certificat és l'equivalent digital d'una targeta d'identificació i en ell s'inclouen, entre altres dades, el nom complet i el NIF del seu titular. Els certificats digitals són emesos per una Autoritat Certificadora, que garanteix la identitat del seu titular.

Els certificats utilitzats a la UIB són emesos per l'Autoritat Certificadora de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. També pot usar el DNI electrònic.

Com es pot obtenir un certificat digital?

Pot obtenir informació sobre com obtenir un certificat digital, en l'apartat de Sistemes d’identificació i comunicació de la seu de la UIB, o bé directament a la pàgina de Ceres (https://www.cert.fnmt.es/) o del DNIe (http://www.dnielectronico.es/obtener.html)..

Es pot tenir més d'un certificat en un ordinador?

Sí. No hi ha cap problema per tenir més d'un certificat en el seu ordinador; en el moment oportú se li preguntarà quin dels certificats és el que vol utilitzar.

Es pot protegir el certificat en el navegador?

Sí, pot protegir el seu certificat de dues formes. La primera consisteix a emmagatzemar el certificat en una targeta criptogràfica. L'altra possibilitat consisteix a emmagatzemar el certificat en el navegador protegit per una contrasenya especificant-ho durant la seva instal·lació. És recomanable protegir els certificats sempre amb una contrassenya.

Puc utilitzar un certificat instal·lat en un altre ordinador?

Sí, en el cas de tenir el certificat emmagatzemat en una targeta criptogràfica és suficient amb inserir la targeta en l'altre ordinador i instal·lar el programari necessari per llegir-ho. Si el certificat està emmagatzemat en el navegador, és necessari exportar el certificat, amb la clau privada, a un fitxer i posteriorment importar el certificat en el navegador del nou ordinador. Al fixer, generau-lo sempre amb una contrassenya.