Escoltar

Registre d'activitats de tractament de la UIB

El Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, exigeix la creació d‘un Registre d’Activitats de Tractament, que recull, entre d’altres, la informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació, i l’exercici dels drets reconeguts a les persones interessades.

Protocol de creació de nous fitxers

En el cas que es consideri necessari incorporar un nou fitxer en el Registre d’Activitats de Tractament haureu de seguir el següent Protocol:

  1.  El Responsable del tractament de les dades personals haurà d’emplenar i signar la següent sol·licitud:
  2.  La DPO analitzarà el formulari i si tot és correcte, signarà i comunicarà la resolució a l’interessat.
  3.  El fitxer s’incorporarà dins del Registre d’activitats de Tractament.
  4.  Qualsevol modificació que pugui alterar la informació que conté aquest  model emplenat, s’haurà de posar en coneixement de la delegada de protecció de dades de la UIB per tal d’actualitzar el Registre d’Activitats de Tractament.

No es poden dur a terme activitats que no estiguin inscrites al Registre d’activitats de tractament (RAT). Com a responsables del tractament, teniu la tasca de demanar a la delegada de protecció de dades (DPO) la inscripció de la vostra activitat al RAT.

Registre d'activitats de tractament de la Universitat de les Illes Balears

Registre d'activitats de tractament permanent

 Codi  Nom fitxer
CODI 001 Peticions d'estades curtes per formulari
CODI 002 Recursos Humans de la UIB
CODI 003 Registre General
CODI 004 Videovigilància
CODI 005 Estudiants de postgrau i doctorat
CODI 006 Sindicatura de Greuges
CODI 008 Portal de voluntariat a la UIB
CODI 009 Servei Lingüístic
CODI 011 LINCC UIB
CODI 013 Servei d'Alumnes
CODI 014 Estudiants de pregrau
CODI 015 Estudiants de postgrau
CODI 016 PDI
CODI 017 PAS
CODI 018 Nòmines
CODI 019 Servei d'Informació
CODI 020 Servei de Prevenció
CODI 021 Servei Mèdic
CODI 022 Informació i suport a PNE
CODI 023 Edifici Sa Riera
CODI 024 Servei d'Activitats Culturals
CODI 025 Edicions UIB
CODI 026 IUNICS
CODI 029 Personal de l'IFISC
CODI 032 Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP)
CODI 033 PDI_FFIL
CODI 039 Sempre UIB
CODI 040 Servei de Comunicació, Promoció i Imatge
CODI 041

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

CODI 042 OUSIS
CODI 047 Gestió de les pràctiques externes del màster de Salut Laboral
CODI 048 Assessoria Jurídica
CODI 049 Convenis
CODI 050 Gestió de processos de selecció de personal
CODI 051 Directori telefònic UIB
CODI 052 Bústia de contacte de la seu electrònica
CODI 053 Bústia de queixes i suggeriments
CODI 054 Gestió de la formació del personal d'administració i serveis
CODI 055 Gestió de certificats electrònics de persona física (FNMT)
CODI 056 Tractament de dades personals PAS intercanvi
CODI 057 Expedients judicials
CODI 059 Expedients disciplinaris
CODI 060 Processos electorals
CODI 061 Consell de Govern
CODI 062 Claustre universitari
CODI 065 Control de fitxatges del PAS
CODI 066 Bústia de comentaris i suggeriments del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

 

 

Registre d'activitats de tractament temporals

 
Inventari del registre d'activitats de tractament

Inventari RAT