Setembre 2021

Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2021-22 (setembre 2021)

Presentació de sol·licituds del dia 16 al 29 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Publicació de les llistes provisional d'admesos i exclosos dia 15 d'octubre de 2021.

Publicació de les llistes definitives dia 4 de novembre de 2021.

Accés a la sol·licitud electrònica

Sol·licitud d'esmena i/o reclamació

Per a més informació podeu consultar la fitxa de la presentació de sol·licituds a la convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador laboral al catàleg de procediments.

Comissió de contractació

Places de professors associats

Comissió permanent

  • Vicerector amb competències de Professorat que actuarà com a president
  • Vicerector amb competències de Docència
  • Un Representant del PDI nomenat pel Gonsell de Govern que actuarà com a secretari
  • Dos membres proposats pel departament (s’indiquen en cada una de les places convocades)

Suplents

  • Un vicerector nomenat pel Consell de Direcció
  • Un Representant del PDI nomenat pel Gonsell de Govern que actuarà com a secretari
  • Dos membres proposats pel departament (s’indiquen en cada una de les places convocades)

Les comissions per a les places d’ajudants, professors ajudants doctors, professors visitants, professors contractats doctors i contractats doctors (interins) estan formades per cinc membres i, almenys, tres suplents i han estat aprovades pel Consell de Govern de la UIB.

La composició de cada una es detalla a la plaça corresponent.

Les places de professor associat tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.

Per a les places de professors contractats doctors permanents no hi ha un model específic de currículum. Els criteris per a la baremació d'aquestes places seran fixats per la comissió que ha de jutjar cada plaça.

Seguiment de la convocatòria

Places dels departaments